ÁSZF

Sorslevelek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az 1.2. pontban jelzett szolgáltatók által nyújtott elektronikus és nem elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a szolgáltatók a www.sorslevelek.hu, www.sorskonyvek.hu, www.sorsfilmek.hu, és az ezen címekhez kapcsolódó valamennyi aldomainen üzemeltetett webshopunkon keresztül, valamint a megrendelővel létrejött személyes kapcsolat útján nyújtanak, függetlenül attól, hogy a szolgáltatók által bonyolított kereskedelmi tevékenység, szolgáltatásnyújtás Magyarország határain átnyúlik-e vagy sem. A jelen ÁSZF a megrendelő által leadatott rendelések, a megrendelő által igénybevehető szolgáltatások, valamint a webshop használatának vonatkozásában állapítja meg a felek jogait és kötelezettségeit.

 

1. A szolgáltatók adatai

1.1 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó kereskedelmi és szolgáltatás nyújtásra irányuló tevékenységet Sorsközpont Kft. és Lukács Zoltán Gábor egyéni vállalkozó valósítják meg. Termék rendelése vagy szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatók és a megrendelő között a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szerződés jön létre.

1.2 A szolgáltatók főbb adatai:

Sorsközpont Kft.:
a. székhely: 2014 Csobánka, Borony utca 15.
b. cégjegyzékszám: 13-09-224059
c. adószám: 32144439-2-13
d. telefonszám: +36 30 970 1611
e. e-mail: info@sorslevelek.hu

Lukács Zoltán Gábor egyéni vállalkozó:
a. székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B 4/1
b. nyilvántartási szám: 39562926
c. adószám: 77038625-1-41
d. telefonszám: +36 70 598 0751
e. e-mail: zoltan@sorslevelek.hu

 

1.3 Értelmező rendelkezések:

a. fogyasztónak minősülő megrendelő: az természetes személy megrendelő, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

b. termék: a szolgáltató által értékesített ingó dolog,

2. Hozzáférés a szolgáltatók által üzemeltetett webshophoz

2.1 A webshop használatához – a sorsfilmek.hu oldalt kivéve – regisztráció nem szükséges.

2.2 A sorsfilmek.hu oldalon nyújtott szolgáltatáshoz a megrendelő regisztráció útján férhet hozzá. A regisztráció során a megrendelő megadja nevét, számlázási címét és nevét, valamint e-mail címét.

2.3 Az adatok bevitelét követően a szolgáltatók rendszere generál a megrendelő sorsfilmek.hu oldalon létrehozott felhasználói fiókjához – amelynek felhasználó neve a megrendelő által megadott e-mail cím – jelszót, amelyet az adatok bevitelét követő 24 órán belül küld meg a megrendelő részére az általa megadott e-mail címre.

2.4 Amennyiben a megrendelő 24 órán belül nem kap e-mailt a felhasználói adatairól, úgy e problémát jogosult az 1.2. pontban megjelölt telefonszámokon vagy e-mail címeken, bármely szolgáltatónál jelezni. A szolgáltatók törekszenek arra, hogy a bejelentést követő 72 órán belül a megrendelő a sorsfilmek.hu oldalhoz kapcsolódó felhasználói fiókkal rendelkezzen.

2.5 A megrendelő fokozottan köteles ügyelni arra, hogy regisztrációkor adatait pontosan adja meg. A regisztráció véglegesítése előtt a megrendelő a megadott adatokat ellenőrizheti, és amennyiben szükséges, azokat módosíthatja. A pontatlan adatok beviteléből származó, a megrendelőt hátrányosan érintő jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért a szolgáltatók semmilyen felelősséget nem vállalnak. A szolgáltató, amennyiben a megrendelő az adatok pontatlanságát jelzi felé, együttműködik a megrendelővel annak érdekében, hogy a szolgáltatók adatbázisai pontos és naprakész adatokat tartalmazzanak.

2.6 Amennyiben a felhasználói fiókkal rendelkező megrendelő adataiban változás következik be, úgy azt a megrendelő haladéktalanul köteles, legkésőbb új leadott rendelésnél, szolgáltatás igénybevételére irányuló új kérelemnél a szolgáltatók részére a sosfilmek.hu oldalon rendelkezésre álló felületen bejelenteni. A szolgáltató e bejelentés alapján aktualizálja megrendelői adatbázisát. A bejelentés elmaradása esetén a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a megrendelőt hátrányosan érő jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért.

2.7 A felhasználói fiók létrejötte önmagában termékértékesítési vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést nem hoz létre a felek között.

2.8 A megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatók által üzemeltetett webshopot biztonságosan, a kellő körültekintés tanúsításával használja. A megrendelőt a webshop nem megfelelő használatából eredő hátrányos jogi, gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért a szolgáltatók nem vállalnak felelősséget.

2.9 A szolgáltatók a webshopon keresztül megrendelhető termékek, igényelhető szolgáltatásokra vonatkozó információkat, így különösen a termék, szolgáltatás leírását, nettó és bruttó árát közzéteszi. Olyan termékek esetén, amelyeknél a megrendelő kiszállítást igényelhet, a webshopban feltüntetett nettó és bruttó árak a szállítási díjat nem tartalmazzák. A szállítási díj a megrendelő űrlapon kerül jól láthatóan feltüntetésre a megrendelés leadását megelőzően.

2.10 Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél, szolgáltatásoknál és azok árainál, a szolgáltatók fenntartják a jogot a korrekcióra. A hiba felismerése, korrekciója után a megrendelőt a szolgáltatók haladéktanul tájékoztatják a helyes adatokról. Ebben az esetben a megrendelő jogosult megrendelését megerősíteni vagy választása szerint a megrendelést, szolgáltatás nyújtására irányuló kérelmét következmények nélkül visszavonhatja.

2.11 Amennyiben a szolgáltatók a termékekre, szolgáltatásokra akciós vagy kedvezményes vásárlási lehetőséget hirdetnek meg, úgy az akció, kedvezmény feltételeit, határidejét a szolgáltatók a vásárlást megelőzően minden esetben egyértelműen külön jelzik.

 

3. A szolgáltatók által forgalmazott termékek megrendelése, a sorsfilmek.hu oldalon közzétett tartalmak megvásárlása

3.1 A megrendelő a szolgáltatók által forgalmazott termékekre a webshop megfelelő felületén adhatja le a rendelést. A rendelés során a megrendelőnek meg kell adnia, hogy mely terméket és milyen mennyiségben kívánja megrendelni. A rendelés leadása során a megrendelő a nevét, szállítási címét, e-mail címét, számlázási nevét és címét telefonszámát köteles megadni. A rendelés véglegesítése előtt a megrendelő a rendelés adatait ellenőrizheti, azokban – amennyiben szükségesnek tartja – változásokat eszközölhet.

3.2 A megrendelő a sorsfilmek.hu oldalon közzétett tartalmakat (ismeretterjesztő filmek, sorslevelekhez, spiritualitáshoz kapcsolódó beszélgetések stb.) felhasználói fiókjába belépve vásárolhatja meg. Amennyiben a megrendelő előzetesen felhasználói fiókot nem hozott létre, úgy a vásárlással egyidejűleg köteles a 2.2. pontban foglalt adattartalommal felhasználói fiókot létrehozni.

3.3 A sorsfilmek.hu oldalon megvásárolt tartalomhoz a megrendelő a tartalom ellenértékének megfizetését követően, felhasználói fiókjába belépve bármikor hozzáférhet, a tartalmat felhasználói fiókjából megtekintheti. A megrendelő a tartalom letöltésére, tovább értékesítésére, bármilyen módon történő felhasználására, hasznosítására nem jogosult.

3.4 A sorsfilmek.hu oldal esetleges megszűnése esetére a szolgáltatók a megszűnést megelőzően írásban kötelesek tájékoztatni a megrendelőt arról, hogy a megvásárolt tartalomhoz a megrendelő az oldal megszűnését követően miként férhet hozzá. A megrendelő abban az esetben, ha a megvásárolt tartalomhoz nem fér hozzá, bármikor jogosult a szolgáltatókkal e-mailben és telefonon felvenni a kapcsolatot a felmerült probléma orvoslása érdekében.

3.5 A megrendelő megrendelését a megrendelés feldolgozásáig bármikor jogosult írásban (a webshop felületén vagy e-mailen útján) visszavonni.

3.6 A megrendelés leadását követően a szolgáltatók e-mailben tájékoztatják a megrendelőt a megrendelés befogadásáról és a megrendelés számáról, valamint a megrendelés leadásának pontos időpontjáról, a megrendelt termékekről, tartalmakról és azok mennyiségéről, a szállítási díjról, valamint a megrendelő megrendelésben foglalt adatairól, azaz visszaigazolják a rendelést. A szolgáltatók törekszenek arra, hogy a megrendelés 48 órán belül visszaigazolásra kerüljön. A megrendelő e-mailben és telefonon a leadott rendelései, nyitott számlái felől bármikor jogosult a szolgáltatóktól felvilágosítást kérni.

3.7 A megrendelő a visszaigazolás kézhezvételét követő egy napon belül e-mailben módosíthatja rendelését, ha a visszaigazolásban észleli, hogy téves adatokat, rendelést adott meg.

3.8 Amennyiben a szolgáltató a megrendelt termékeket, megvásárolt tartalmakat nem tudja a leadott rendelésnek megfelelően szolgáltatni, erről a megrendelőt a visszaigazoló e-mailen keresztül értesíti.

3.9 Amennyiben a megrendelés részben sem teljesíthető, úgy ezen tájékoztatás megküldése útján a megrendelés a szolgáltatók által egyúttal lemondásra kerül, ez esetben a felek között termékértékesítési, szolgáltatási szerződés nem jön létre, a megrendelő által esetlegesen már teljesített ellenérték 60 napon belüli visszatérítése felől a szolgáltatók intézkednek.

3.10 Amennyiben a megrendelés részben teljesíthető, úgy a szolgáltatók megjelölik, hogy a megrendelést milyen eltérő feltételekkel, értékekkel tudják teljesíteni (hiányosan teljesíthető megrendelés). A megrendelő e-mailben nyilatkozhat akként, hogy a szolgáltató tájékoztatása szerinti feltételekkel, értékekkel kéri a megrendelés teljesítését. Ha a megrendelő az e-mailes tájékoztató megküldését követő 3 napon belül a tájékoztatásra érdemben nem reagál, úgy kell tekinteni, hogy megrendelését visszavonja, és ez esetben a felek között szerződés nem jön létre. Amennyiben a megrendelő elfogadja a hiányosan teljesíthető megrendelését, úgy a szolgáltatók intézkednek afelől, hogy az esetlegesen már teljesített ellenérték és a hiányosan teljesíthető megrendelés ellenértékének különbözetét a megrendelő részére az elfogadás közlését követő 14 napon belül visszatérítsék. Ha a megrendelő a megrendelést visszavonta, úgy a szolgáltatók intézkednek a megrendelés esetlegesen már teljesített ellenértékének a visszavonás közlésétől számított 14 napon belüli visszatérítése felől.

3.11 Amennyiben a szolgáltatók a megrendelést hiányosan tudják teljesíteni, úgy a felek között a szerződés abban az esetben jön létre, ha a megrendelő a 3.10. pontban foglaltak szerint elfogadja a megrendeléstől eltérő feltételekkel, értékekkel történő teljesítést.

3.12 A szolgáltatók kifejezetten felhívják a megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a szolgáltató a webshopon, illetve a sosfilmek.hu oldalon a megrendelés véglegesítésekor a „Megrendelem” gombra vagy az ezzel azonos értelmű gombra kattint, úgy a megrendelő és a szolgáltatók között fizetési kötelezettséget keletkeztető szerződés jön létre.

 

4. A termékek rendelése esetén a termékek átvételének módja

 4.1 Termékek rendelése esetén a megrendelő a megrendelés leadásakor az alábbi átvételi módok közül választhat:

a. személyes átvétel: a megrendelő személyes átvétel választása esetén a megrendelésben megadott e-mail címére kap értesítést a csomag összeállításáról. Az összeállított csomagot a megrendelő a 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B4/1. szám alatt veheti át a csomag elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül. Az átvétel pontos időpontját a megrendelőnek egyeztetnie kell a szolgáltatókkal az 1.2. pontban megadott elérhetőségeken. Amennyiben a csomag elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül a megrendelő a terméket nem veszi át, úgy a szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, ebben az esetben a szolgáltatóknak a terméket nem kell átadni a megrendelő részére.

b. futárszolgálat: futárszolgálat által történő kézbesítési mód esetén a megrendelt termékeket a FoxPost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., cégjegyzékszám: 10-10-020309) szolgáltatásán keresztül kézbesítjük a megrendelőnek a megrendelés során megadott szállítási címre, amennyiben a megrendelő házhozszállítást választott. A megrendelő a megrendelés leadásakor csomagautomatás átvételt is választhat. A megrendelt termék várható szállítási idejéről, a szállítás költségéről a szolgáltatók a megrendelés leadásakor a webshop felületén nyújtanak tájékoztatást a megrendelő részére.

4.2 Futárszolgálat általi kiszállítási mód esetén Magyarország területén a csomag kézbesítésére jellemzően a rendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül kerül sor, azonban ezen időtartam változhat. A megrendelő a futárszolgálattól minden esetben e-mailes értesítést kap a kézbesítés pontos időpontjáról. A megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a futárszolgálattal a kézbesítést illetően egyeztessen.

4.3 Futárszolgálat általi kiszállítási mód esetén három egymást követő sikertelen kézbesítés kísérlet esetén a megrendelt terméket a futárszolgálat visszaküldi a szolgáltatók részére. Ebben az esetben a szolgáltatók a megrendelővel e-mailben felveszik a kapcsolatot a megrendelővel annak érdekében, hogy a megrendelt termék a megrendelő részére átadásra kerüljön. Amennyiben a megrendelőt a szolgáltatók nem tudják elérni vagy a megrendelő az utólag egyeztett módon sem veszi át a megrendelt terméket, úgy a szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, ebben az esetben a szolgáltatók nem kötelesek a megrendelt terméket átadni a megrendelő részére.

5. Sorslevél-felolvasás, valamint a sorslevél-felolvasáshoz kapcsolódó további szertartások megrendelése

 5.1 A megrendelő a szolgáltatók által nyújtott sorslevél-felolvasásra a webshop felületén regisztrálhat. A regisztráció során a megrendelő nevét, e-mail címét, születési idejét, állampolgárságát, számlázási nevét és címét és telefonszámát adja meg, valamint kiválaszthatja a felolvasás helyszínét (Budapest), illetőleg kérheti azt is, hogy a felolvasás online történjen. Választása szerint a megrendelő nemének megfelelő hüvelykujj-lenyomatát is feltöltheti a rendszerbe, de dönthet úgy is, hogy a hüvelykujj-lenyomat felvételére időpontot egyeztet a szolgáltatóval. Nők esetében a bal hüvelykujj lenyomata, férfiak esetében a jobb hüvelykujj lenyomata szükséges a sorslevelek beazonosításához.

5.2 A megrendelő olyan rendezvényen is regisztrálhat a felolvasásra, ahol a szolgáltatók élőben jelen vannak, illetve regisztrációra a szolgáltatók 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B4/1. szám alatt található irodájában is van mód. Ekkor a megrendelő papíralapú regisztrációs lapot tölt ki, amelyen megadja nevét, e-mail címét, születési idejét, állampolgárságát, számlázási nevét és címét és telefonszámát, nemének megfelelő hüvelyk-ujjlenyomatát, valamint kiválaszthatja a felolvasás helyszínét (Budapest, Székesfehérvár, Pozsony (Szlovákia)), illetőleg kérheti azt is, hogy a felolvasás online történjen.

5.3 A szolgáltatók törekednek arra, hogy a regisztrációt e-mail útján 48 órán belül visszaigazolják.

5.4 A visszaigazoló e-mail tartalmazza a felolvasás számát, a regisztráció pontos időpontját, a megrendelő adatait továbbá ebben az e-mailben a megrendelő a felolvasás menetéről tájékoztatást kap. Amennyiben a megrendelő online regisztrált, és nemének megfelelő hüvelykujj-lenyomatát nem töltötte fel online, úgy az 1.2. pontban rögzített elérhetőségeken kérelmezheti, hogy előre egyeztetett időpontban ujjlenyomatát a szolgáltatók 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B 4/1 szám alatt található irodájában vagy más, a szolgáltatókhoz köthető helyszínen, a szolgáltatók közreműködésével rögzítsék.

5.5 Online regisztráció esetén, ha megrendelő nemének megfelelő hüvelykujj-lenyomatát nem töltötte fel, és annak szolgáltató segítségével történő rögzítését a regisztráció visszaigazolásától számított 10 munkanapon belül nem kérelmezi (vagy azt kérelmezte, de a rögzítésen nem jelent meg), úgy a szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, ebben az esetben a szolgáltatók nem kötelesek a megrendelt szolgáltatást nyújtani.

5.6 A visszaigazolás megküldését követően a szolgáltatók telefonon és e-mail útján felveszik a kapcsolatot a megrendelővel időpont egyeztetés céljából. A megrendelők ügyviteli rendszerükben rögzítik a felolvasás egyeztetett időpontját.

5.7 Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során a szolgáltatók a megrendelő felé jelzik, hogy nem található olyan sorslevél, amely a megrendelőhöz illik, számára hasznos útmutatás tartalmaz, úgy a szerződés a szolgáltatóknak felróható okból meghiúsul.

5.8 A megrendelő a regisztrációkor jogosult megadni, hogy a megfelelő sorslevél megkereséséhez a szolgáltatók a nemének megfelelő hüvelykujj-lenyomatán, valamint állampolgárságán túl megrendelő születési idejét, keresztnevét felhasználhatja-e. A keresztnév és a születési idő felhasználása jelentősen csökkenti azt az időtartamot, amely szükséges a megrendelőhöz illő sorslevelek megtalálásához (jellemzően 3-4 napra), míg annak elhagyásával a sorslevelek felkutatása heteket, hónapokat vehet igénybe.

5.9 A sorslevél-felolvasáshoz kapcsolódóan többféle szertartás is opcionálisan megrendelhető, ezek az alábbiak:

a. yantra-pooja szertartás (személyre szabott, általában 108 napos imasorozat, amely végén a megrendelő egy réztáblát kap, amire a konkrét szertartás típusát vezetik fel),

b. tűzszertartás (egyszeri ima a megrendelő által meghatározott cél érdekében, online Skype-os élő közvetítéssel, amelyről az elkészült felvételt a megrendelő a Skype rendszeréből letöltheti)

c. aathma shanti szertartás (rituális temetési szertartás, amelyről a megrendelő videófelvételt kap).

Ezen szertartársok megrendelése opcionális, mind személyesen, mind online megrendelhetőek. A megrendeléshez a megrendelő nevét, e-mail címét, számlázási nevét és címét, valamint telefonszámát kell megadnia. Az aathma shanti szertartáshoz a megrendelőnek saját adatain túlmenően elhunyt szerette keresztnevét, születési és halálozási idejét szükséges megadnia. A szolgáltatók törekednek arra, hogy a megrendelést 48 órán belül e-mailen visszaigazolják. A visszaigazolás tartalmazza a szertartások pontos menetéhez kapcsolódó tudnivalókat.

5.10 A sorslevél-felolvasások, valamint egyes megrendelt szertartások során a Skype rendszerén keresztül a felolvasás, valamint a szertartás rögzítésre kerül, ezen videó anyagot a megrendelő a Skype-hívástól számított harminc napon belül jogosult letölteni a Skype rendszeréből. Ezt követően a felvétel elérhetetlenné válik.

5.11 A szolgáltatók kifejezetten felhívják a megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a szolgáltató a webshopon a regisztráció véglegesítésekor a „Jelentkezem”, „Megrendelem” gombra vagy az ezzel azonos értelmű gombra kattint, vagy személyes regisztráció esetén regisztrációs lapot tölt ki, ír alá és ad le a szolgáltatóknak, úgy a megrendelő és a szolgáltatók között fizetési kötelezettséget keletkeztető szerződés jön létre.

 

6. A szolgáltatók által szervezett rendezvényeken való részvétel

6.1 A megrendelő a szolgáltatók szervezett rendezvényekre (továbbiakban: rendezvény) a webshop felületén vagy az adott rendezvény Facebook-eseményén elhelyezett linken keresztül regisztrálhat. A regisztráció során a megrendelő nevét, e-mail címét, számlázási címét és telefonszámát adja meg. Olyan rendezvények esetén, ahol a szolgáltatók kapcsolt szolgáltatás keretében étkezési lehetőséget is biztosítanak, a megrendelő a regisztrációkor feltüntetheti, hogy kér-e étkezést, amennyiben igen, úgy megadhatja esetlegesen fennálló ételallergiáit, speciális étrendre vonatkozó igényét. A megrendelő saját felelőssége, hogy ételallergiáit, speciális étrendre vonatkozó igényét feltüntesse, ennek elmaradása esetén a megrendelőt ért egészségkárosodásért, károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

6.2 Amennyiben a megrendelő étkezés biztosítását kéri, azonban a szolgáltatók felé nem közli az esetlegesen fennálló ételallergiáit, illetve speciális étrendre vonatkozó igényét, úgy a megrendelőt ebből eredően ért károkért, egészségkárosodásért a szolgáltatók semmilyen felelősséget nem vállalnak, kárfelelősségüket ebben az esetben a jelen ÁSZF-el kizárják.

6.3 A szolgáltatók törekednek arra, hogy a regisztrációt e-mail útján 48 órán belül visszaigazolják.

6.4 A visszaigazoló e-mail tartalmazza a regisztráció számát, a regisztráció pontos idejét, a rendezvény idejét és helyszínét, a megrendelő adatait, a rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (programok, előadók, stb).

6.5 A rendezvényeken a megrendelő köteles tartózkodni bármilyen kép- és hanganyag rögzítéséről. E rendelkezés megszegése a megrendelő rendezvényről történő kizárását vonhatja maga után. A szolgáltatók, illetve a rendezvény helyszínén a szolgáltatók megbízásából eljáró személyek jogosutak a megrendelőt a jogosulatlanul készített kép- és hangfelvétel törlése felszólítani. A rendezvényen kizárólag a szolgáltatók által megbízott fotósok, videósok, hangrögzítést végző személyek készíthetnek kép- és hangfelvételt.

6.6 A megrendelő a rendezvényen köteles kulturált öltözékben, az alapvető higiénés és tisztasági szabályok megtartásával megjelenni. Ennek elmulasztása esetén a rendezvényre való belépés joga a megrendelőtől megtagadható.

6.7 A megrendelő köteles a rendezvényen az alapvető magatartási szabályokat betartani, köteles tartózkodni bárminemű közösségellenes, megbotránkoztató, erőszakos magatartástól tartózkodni. E rendelkezés megszegése esetén a megrendelőtől a belépés joga megtagadható, illetőleg a rendezvényen való részvételből kizárható.

6.8 A megrendelő a rendezvény során köteles együttműködni a rendezvény lebonyolítását biztosító személyekkel. E rendelkezés megszegése esetén a megrendelőtől a belépés joga megtagadható, illetőleg a rendezvényen való részvételből kizárható.

6.9 Amennyiben a megrendelő a 6.5. – 6.8. pont rendelkezéseit megszegi, úgy a szerződés a megrendelő felróható magatartása miatt meghiúsul.

6.10 A regisztráció visszaigazolásáig a megrendelő regisztrációját bármikor jogosult visszavonni. Amennyiben a regisztráció visszaigazolására 48 órán belül nem kerül sor, úgy a megrendelő mentesül ajánlati kötöttsége alól.

6.11 A szolgáltatók a műsor- és programváltozás, a rendezvény időpontjának és helyszínének megváltoztatásának jogát fenntartják maguknak. A változásról – amennyiben a változás a szolgáltatók számára előrelátható – a szolgáltatók a rendezvény eredetileg meghirdetett időpontját megelőző 72 óráig e-mailben tájékoztatást küldenek a megrendelő részére. A szolgáltatók egyúttal gondoskodnak arról, hogy a tájékoztatás a rendezvényhez köthető felületeken (honlap, Facebook esemény stb.) is közlésre kerüljön. Amennyiben a változás a szolgáltatók számára nem volt előrelátható, úgy a szolgáltatók törekednek arra, hogy a változásról a megrendelő rövid úton (e-mail, telefon) tájékoztatást kapjon, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a változással kapcsolatos tájékoztatás a rendezvényhez köthető felületeken (honlap, Facebook esemény stb.) is közlésre kerüljön.

6.12 A szolgáltatók kifejezetten felhívják a megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a szolgáltató a webshopon vagy a Facebook eseményben elhelyezett linken a regisztráció véglegesítésekor a „Jelentkezem” gombra vagy az ezzel azonos értelmű gombra kattint, úgy a megrendelő és a szolgáltatók között fizetési kötelezettséget keletkeztető szerződés jön létre.

 

7. A termékek, szolgáltatások ellenértékének teljesítése

7.1 Termékrendelés esetén a megrendelő a megrendelt termék ellenértékét egyösszegben teljesítheti készpénzes fizetéssel, banki átutalással, valamint bankkártyás fizetéssel. A sorsfilmek.hu oldalon közzétett tartalmak megvásárlása esetén kizárólag online bankkártyás vagy átutalásos fizetés lehetséges. A megrendelő termék megrendelésekor a megrendelés leadásakor választhatja ki a kívánt fizetési módot. Az egyes fizetési módok termékrendelés esetén az alábbiak szerint vehetők igénybe:

a. a megrendelt termék ellenértékét a megrendelő személyes átvétel esetén vagy házhozszállítás esetén a futárnál történő utánvétes rendelés átvételekor teljesítheti készpénzzel,

b. a megrendelő a megrendelt termék ellenértékét online megrendelés leadásakor, személyes átvételkor vagy házhozszállítás esetén a futárnál történő utánvétes rendelés átvételekor teljesítheti bankkártyás fizetéssel. Online rendelés esetén, ha a megrendelő a bankkártyás fizetést választja, a megrendelés leadását követően a webshop egyből átirányítja a megrendelőt az alkalmazott bankkártyás fizetési felületre, és a rendszer az egyösszegű fizetést követően fogadja be a megrendelést,

c. a megrendelő online megrendelés leadásakor választhatja a banki átutalással történő fizetési módot is. Ez esetben a fizetési határidő a visszaigazolás kézhezvételét követő 8 nap. Ebben az esetben a visszaigazoló e-mailhez a szolgáltatók díjbekérő számlát küldenek, amely tartalmazza a fizetendő összeget, és azt a bankszámlát, amelyre az átutalást teljesíteni kell. Banki átutalás esetén a szolgáltatók a termék ellenértékének a díjbekérőn feltüntetett bankszámlán történő jóváírását követően adják át a megrendelt terméket a futárszolgálat részére, ekként a szállítási idő hosszabbodhat. Amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a szerződés meghiúsul, és ebben az esetben a szolgáltatók nem kötelesek a megrendelt terméket a megrendelő részére átadni.

7.2 Utánvétes megrendelés vagy a megrendelés személyes átvétele esetén amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségének sem készpénzzel, sem bankkártyás fizetési móddal nem tud eleget tenni, a szolgáltatók, illetve a nevükben eljáró személyek a termék átadását jogosultak és kötelesek megtagadni. Ez esetben a megrendelő az 1.2. pontban meghatározott elérhetőségeken 10 munkanapon belül egyeztethet a termékek átvételéről és ellenértékének megfizetéséről a szolgáltatókkal. Amennyiben a megrendelő e határidőt elmulasztja vagy az egyeztett átvétel és teljesítés a megrendelő hibájából ismételten meghiúsul, úgy a szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, ebben az esetben a szolgáltatók nem kötelesek a megrendelt terméket átadni a megrendelő részére.

7.3 Sorslevél-felolvasásra történő regisztráció esetén amennyiben a regisztráció személyesen történik, a megrendelő a regisztrációkor köteles készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján egyösszegben megfizetni a regisztrációs díjat. Online regisztráció esetén a regisztráció beküldését követően a webshop egyből átirányítja a megrendelőt az alkalmazott bankkártyás fizetési felületre, és a rendszer a regisztrációs díj egyösszegű megfizetését követően fogadja be a regisztrációt. A sorslevél felolvasás fennmaradó díját a megrendelő személyes felolvasás esetén választása szerint a felolvasás napján készpénzzel vagy bankkártyás fizetés útján egyösszegben, vagy a felolvasás napját megelőző napig banki átutalással egyösszegben teljesítheti. Online felolvasás esetén a megrendelő a felolvasás fennmaradó díját bankkártyás fizetés vagy banki átutalás útján a felolvasás napját megelőző napig egyösszegben teljesítheti. Amennyiben a megrendelő a felolvasás fennmaradó díját a jelen pontban foglaltak szerint nem teljesíti, úgy a szolgáltatók a szolgáltatás nyújtását megtagadhatják, és ebben az esetben a szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, a szolgáltatók nem kötelesek részére a szolgáltatást nyújtani. A sorslevél-felolvasáshoz kapcsolódó szertartások megrendelése esetén a megrendelő személyes megrendelés esetén a szertartás ellenértékét egyösszegben köteles megrendeléskor megfizetni készpénzben vagy bakkártyás fizetés útján. Online megrendelés esetén a megrendelés beküldését követően a webshop egyből átirányítja a megrendelőt az alkalmazott bankkártyás fizetési felületre, és a rendszer az egyösszegű fizetést követően fogadja be a megrendelést.

7.4 A szolgáltatók által szervezett rendezvények esetén a megrendelő az online regisztráció során a részvételi díjat választása szerint bankkártyás fizetés vagy banki átutalással rendezheti egyösszegben az alábbiak szerint:

a. bankkártyás fizetés esetén a regisztráció beküldését követően a webshop egyből átirányítja a megrendelőt az alkalmazott bankkártyás fizetési felületre, és a rendszer az egyösszegű fizetést követően fogadja be a regisztrációt,

b. banki átutalás választása esetén a szolgáltatók a visszaigazoló e-maillel együtt számlát küldenek, amely tartalmazza a fizetendő összeget, és azt a bankszámlát, amelyre az átutalást teljesíteni kell. Ebben az esetben a részvételi díj összegét a megrendelő köteles legkésőbb a rendezvény időpontját megelőző napig egyösszegben teljesíteni. Amennyiben a részvételi díj eddig az időpontig nem kerül jóváírásra a számlán megjelölt bankszámlaszámon, a szolgáltatók a rendezvényre való belépést megtagadhatják, és ebben az esetben a szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul.

7.5 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7.6 A szolgáltatók az egyes termékek és szolgáltatások megrendelése esetén a visszaigazoló e-mailhez elektronikus formában csatolják a termék és/vagy szolgáltatás ellenértékéről kiállított számlát. Termékek rendelése esetén a megrendelő a számlát átvételkor papíralapon is megkapja.

7.7 A számlát az 1.2. pontban jelzett bármelyik szolgáltató jogosult kiállítani. A megrendelő a számlán szereplő szolgáltató felé köteles teljesíteni.

 

8. Kellékszavatossági igény

8.1 A szolgáltató az általa értékesített termékekre jótállást nem vállal, kötelező jótállás hatálya alá eső termékeket nem értékesít.

8.2 A megrendelő kellékszavatossági igényét a Ptk.-ban foglalt rendelkezések szerint gyakorolhatja, azaz hibás teljesítés esetén választása szerint:

a. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a szolgáltatóknak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy

b. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a szolgáltatók a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalták, e kötelezettségüknek a Ptk. 6:159. (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tudnak eleget tenni, vagy ha a megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

8.3 A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a szolgáltatók adtak okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.4 Jelentéktelen hiba esetén nincs helye a szerződéstől való elállásnak.

8.5 A megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a szolgáltatókkal közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős.

8.6 Fogyasztó megrendelővel létrejött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

8.7 Amennyiben a megrendelő nem minősül fogyasztónak, úgy a megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztónak minősülő megrendelő esetén a megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

8.8 A megrendelő a kellékszavatossági igényét közvetlenül a szolgáltatókkal szemben érvényesítheti.

 

9. Termékszavatossági igény

9.1 A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő megrendelő – választása szerint a 8. pontban megjelölt kellékszavatossági igényt vagy a jelen a 9. pontban megjelölt termékszavatossági igényt érvényesítheti.

9.2 A megrendelő fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

9.3 Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.4 Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

9.5 A gyártó mentesül a kellékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

a. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta,

b. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy,

c. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

9.6 A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.7 Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

9.8 A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.9 A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

10. Az elállás és felmondás joga fogyasztónak minősülő megrendelő esetén

10.1 Termék adásvételére vonatkozó szerződés esetén a fogyasztónak minősülő megrendelőt indokolás nélkül elállási jog illeti meg:

a. a terméknek,

b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától.

10.2 A fogyasztónak minősülő megrendelő a 10.1. pontban foglalt elállási jogának gyakorlása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a szolgáltatóknak vagy a szolgáltatók által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A szolgáltatók a termék visszafuvarozását nem vállalják.

10.3 A megrendelő a visszaküldendő terméket a szolgáltatók 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B4/1. szám alatti irodájába köteles visszaküldeni vagy személyesen átadni.

10.4 A fogyasztónak minősülő megrendelő a termék visszaküldésének közvetlen költségeit köteles viselni, tekintettel arra, hogy e költségek viselését a szolgáltatók nem vállalják.

10.5 Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a fogyasztónak minősülő megrendelő az elállás jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a fogyasztónak minősülő megrendelő akként nyilatkozott, hogy a szolgáltatók a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg, úgy a megrendelőt a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésétől számított tizennégy napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

10.6 Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdték meg a szolgáltatók a teljesítést, és a megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítésének követően felmondási jogát elveszíti, a megrendelő a 10.2. pontban foglalt felmondási jogát nem jogosult gyakorolni.

10.7 Ha fogyasztónak minősülő megrendelő a 10.1. pontban vagy a 10.5. pontban foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, úgy a szolgáltatók haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítik a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

10.8 Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a szolgáltatók mindaddig visszatarthatják a 10.7. pontban meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

10.9 Amennyiben a fogyasztónak minősülő megrendelő kéri, hogy a szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződés teljesítését a szolgáltatók a 10.2. pontban foglalt határidő eltelte előtt kezdjék meg, úgy a 10.2. pontban foglalt felmondási jogának gyakorlása esetén köteles a felmondás szolgáltatókkal való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a szolgáltatók számára megfizetni. A fogyasztónak minősülő megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.

10.10 A fogyasztónak minősülő megrendelő a jelen fejezetben foglalt elállási, felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, figyelembevéve a jelen ÁSZF 13. pontjában foglalt rendelkezéseket is.

 

11. Szellemi tulajdonjog

11.1 A jelen ÁSZF alkalmazásában szellemi tulajdonnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a védjegyek, védett ismeretek (know-how), szabadalmak, használati minták, domain nevek, cégnevek, kereskedelmi nevek, a kiadványokhoz, közzétett tartalmakhoz kapcsolódó szerzői jog.

11.2 Az 1.2. pontban jelzett szolgáltatók közül Lukács Zoltán Gábor egyéni vállalkozó kizárólagos szellemi tulajdonát képezi valamennyi domain név, védjegy, know-how, védett ismeret, kereskedelmi név, amely a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások értékesítésével és nyújtásával áll összefüggésben.

11.3 A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződések semmilyen esetben nem eredményezik szellemi tulajdon átszállását.

 

12. Az ÁSZF közzététele, módosítása

12.1 A szolgáltatók a mindenkor hatályos ÁSZF-et kötelesek honlapjaikon közzétenni. A szolgáltatók kötelesek gondoskodni arról is, hogy a megrendelő számára az ÁSZF korábban hatályban volt változatai is elérhetők legyenek a honlapokon keresztül. A közzétett ÁSZF, valamint a korábban hatályos ÁSZF szabályzatok a honlapokról egyben le is tölthetők, ezen dokumentumokat a megrendelő jogainak érvényesítésével összefüggésben jogosult az általa használt eszközre letölteni és azon tárolni, e dokumentumokat papíralapú dokumentummá alakíthatja.

12.2 Jelen ÁSZF-et a szolgáltatók egyoldalúan jogosultak módosítani.

12.3 Az ÁSZF módosításáról és a módosítás hatályba lépéséről a szolgáltatók kötelesek a honlapokon közleményt közzétenni, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 30. napig. A közleményben meg kell jelölni, hogy az ÁSZF mely pontjai és milyen tartalommal kerülnek módosításra.

 

13. Írásbeliség

13.1 A felek a jelen ÁSZF-el, illetőleg a megrendelésekkel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, ajánlott vagy tértivevényes levél útján kötelesek megtenni. Jelen ÁSZF alkalmazásában az e-mailes közlés is írásbeli közlésnek minősül, amennyiben a közlés szolgáltatók jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére kerül megküldésre.

13.2 Ajánlott és tértivevényes levelek esetén a „nem kereste”, „ismeretlen helyre költözött” vagy más, sikertelen kézbesítést jelentő postai jelzés esetén a küldeményt a feladásától számított ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A felek által küldött e-maileket a megküldést követő napon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

14. Jogviták rendezése

14.1 A felek a felmerült jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.

14.2 A megrendelésekkel, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges panaszaival a megrendelő a +36309701611 telefonszámon fordulhat a szolgáltatók felé, továbbá panaszait, észrevételeit az info@sorslevelek.hu e-mail címen is megteheti, valamint az 1.2. pontban jelzett postacímekre is megküldheti ajánlott vagy tértivevényes levél formájában.

14.3 Az esetleges jogviták rendezésére a fogyasztónak minősülő megrendelő az Online Vitarendezési Platformot is igénybe veheti, amely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

14.4 A fogyasztónak minősülő megrendelő panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információk az alábbi linken érhetők el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A szolgáltatók székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., e-mail: testulet@bkik.hu, telefon: +36-1-488-2131, honlap: www.bekeltet.bkik.hu).

14.5 A szolgáltatók egyik területileg illetékes békéltető egyesületnél sem tettek az 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti alávetési nyilatkozatot.

 

15. Adatvédelem

 15.1 A szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy tevékenységük során az Európai Unió és Magyarország mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályainak megfeleljenek.

15.2 A szolgáltatók jelen ÁSZF-el összefüggő adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://info.sorslevelek.hu/adatvedelmi_tajekoztato.pdf Az adatvédelmi tájékoztatót a megrendelő jogainak érvényesítésével összefüggésben jogosult az általa használt eszközre letölteni és azon tárolni, papíralapú dokumentummá alakítani.

 

16. A szerződés meghiúsulására vonatkozó rendelkezések

16.1 Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 4.1. pont a. alpontjában, 4.3. pontjában, 7.2. pontjában foglaltak szerint hiúsul meg, a szolgáltatók a megrendelt termék ellenértékének 20%-ára jogosultak igényt tartani (meghiúsulási kötbér). Amennyiben a megrendelő a meghiúsulást megelőzően az ellenérték egészét vagy egy részét már teljesítette, úgy a szolgáltatók a szerződés meghiúsulásától számított 14 napon belül intézkednek az ellenérték vagy az ellenérték teljesített része és a meghiúsulási kötbér különbözetének megrendelő részére történő visszatérítése felől, amennyiben a különbözet meghaladja a meghiúsulási kötbér összegét. Amennyiben a különbözet nem éri el a meghiúsulási kötbér összegét, úgy a szolgáltatók a meghiúsulási kötbér arányos részét írásbeli felszólítást követően, annak eredménytelensége esetén jogi úton jogosultak érvényesíteni. A meghiúsulási kötbért bármely szolgáltató érvényesítheti a megrendelővel szemben.

16.2 Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 6.5. pontjában, 6.6. pontjában, 6.7. pontjában és 6.8. pontjában foglaltak szerint hiúsul meg, a szolgáltatók a részvételi díj 20%-ra jogosultak igényt tartani, amennyiben a megrendelőtől a belépés jogát tagadták meg, ha pedig a megrendelőt a rendezvényen való további részvételről a beléptetést követően zárták ki, úgy a részvételi díj 100%-ra jogosultak igényt tartani (meghiúsulási kötbér). A belépés megtagadásának esetén, amennyiben a megrendelő a meghiúsulást megelőzően az ellenérték egészét vagy egy részét már teljesítette, úgy a szolgáltatók a szerződés meghiúsulásától számított 14 napon belül intézkednek az ellenérték vagy az ellenérték teljesített része és a meghiúsulási kötbér különbözetének megrendelő részére történő visszatérítése felől.

16.3 Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 5.5. pontjában foglaltak szerint hiúsul meg, a szolgáltatók a regisztrációs díj összegére jogosultak igényt tartani (meghiúsulási kötbér).

16.4 Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 7.3. pontjában foglaltak szerint hiúsul meg, a szolgáltatók a regisztrációs díj összegére, valamint a felolvasás fennmaradó díjának 40%-ára jogosultak igényt tartani (meghiúsulási kötbér). Amennyiben a megrendelő a meghiúsulást megelőzően a felolvasás fennmaradó díjának egy részét már teljesítette, úgy a szolgáltatók a szerződés meghiúsulásától számított 14 napon belül intézkednek a felolvasás fennmaradó díjának teljesített része és a felolvasás fennmaradó díjának 40%-ával megegyező összeg különbözetének megrendelő részére történő visszatérítése felől, amennyiben a különbözet meghaladja a felolvasás fennmaradó díjának 40%-ával megegyező összeget. Amennyiben a különbözet nem éri el a felolvasás fennmaradó díjának 40%-ával megegyező összeget, úgy a szolgáltatók a meghiúsulási köbért arányos részét írásbeli felszólítást követően, annak eredménytelensége esetén jogi úton jogosultak érvényesíteni. A meghiúsulási kötbért bármely szolgáltató érvényesítheti a megrendelővel szemben.

16.5 Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 5.7. pontjában foglaltak szerint hiúsul meg, úgy a szolgáltatók a szerződés meghiúsulásától számított 14 napon belül visszatérítik a megrendelő részére a felolvasás teljes díját (regisztrációs díj + a felolvasás fennmaradó díja). A megrendelő a visszatérítést bármelyik szolgáltatótól követelheti.

 

17. Záró rendelkezések

17.1 A szolgáltatók a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeik teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.

17.2 A jelen ÁSZF 2020. december 05. napjától lép hatályba, és visszavonásáig vagy módosításáig marad hatályban.

17.3 A szolgáltatók Magyarországon nyilvántartásba vett társaságok és egyéni vállalkozók, és mint ilyenek, korlátozás nélkül szerezhetnek jogokat és kötelezettségeket, szerződéskötési képességükben semmilyen módon korlátozva nincsenek, harmadik személyek jóváhagyásától mentesen járhatnak el saját ügyeik vonatkozásában.

17.4 A megrendelő szavatolja, hogy jogokat és kötelességeket korlátozás nélkül szerezhet, szerződéskötési képessége semmilyen módon nem szenved korlátozást, továbbá, hogy saját ügyei vonatkozásában harmadik személyek jóváhagyásától mentesen járhat el.

17.5 A jelen szerződési feltételek a Ptk. szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, azaz olyan szerződési feltételek, amelyet a szolgáltatók több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároztak, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

17.6 A jelen ÁSZF magyar nyelven íródik, a felek közötti szerződéskötésre magyar nyelven kerül sor. Az Fgy. tv. szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő webshop használati szerződés, valamint az esetleges termékértékesítési és szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a szolgáltatók nem iktatják.

17.7 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók.